Proxy datacenter nhìn chung được người dùng ưu tiên lựa chọn sử dụng nhiều nhất. So với mặt bằng chung...