Kiểm tra lịch sử VPS windows bị scan pass hoặc bị hack nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống...