Địa chỉ IP cung cấp danh tính cho các thiết bị khi chúng kết nối mạng. IP giúp các thiết...