Chụp màn hình trong VPS Ubuntu khá quan trọng khi bạn muốn lưu lại hình ảnh màn hình khi đang...