Fake IP cho điện thoại Android chưa bao giờ đơn giản đến thế. Sử dụng Proxy Socks5 để Fake IP...